ทำเนียบประธานมูลนิธิพัฒนา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ทำเนียบประธานมูลนิธิพัฒนา ของอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี


ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 แพทย์อุทัย  สุดสุข นายแพทย์อุทัย สุดสุข ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
2 ปรากรม วุฒิพงศ์ นายแพทย์ปรากรม วุฒิพงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
3 มงคล ณ สงขลา นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
4  ปรียา  เกษมสันต์ ณ อยุธยา ท่านผู้หญิง ปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
5 ปิยะสกล สกลสัตยาทร ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี