ที่ปรึกษามูลนิธิ

ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชีนี

ศ.(พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร

ที่ปรึกษามูลนิธิ

นพ.ปรากรม วุฒิพงศ์

ที่ปรึกษามูลนิธิ

นพ.มงคล ณ สงขลา

ที่ปรึกษามูลนิธิ

นพ.ไพจิตร์ วราชิต

ที่ปรึกษามูลนิธิ

นพ.โสภณ เมฆธน

ที่ปรึกษามูลนิธิ

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์

ที่ปรึกษามูลนิธิ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร

ที่ปรึกษามูลนิธิ

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข

ที่ปรึกษามูลนิธิ