zonecodechangwatcodechangwatnamehoscodehosnametargetresultresultq1resultq2resultq3resultq4
0611สมุทรปราการ00935โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปิ้ง10000947343884991913
0412นนทบุรี01054สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี16451091265510189127
0413ปทุมธานี01070สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านกลาง256324121105129944
0413ปทุมธานี01103สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84332930171296151733171
0413ปทุมธานี01121สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ่อเงิน801791460298033
0413ปทุมธานี01128สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (วัดประยูร)2845277570720381911
0413ปทุมธานี01130สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6535459419927051259431
0414พระนครศรีอยุธยา01179สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 168014931481840
0415อ่างทอง01395สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 91888045342700
0416ลพบุรี01461สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 34163348236198511
0417สิงห์บุรี01573สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 18061690120948100
0417สิงห์บุรี01588สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 82965637627910
0318ชัยนาท01646สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 24262275210517000
0419สระบุรี01786สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 18351712165712430
0620ชลบุรี01822สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านมาบลำบิด11171075882171220
0620ชลบุรี01893สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 321130831890118841
0621ระยอง02003สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี1223116411026200
0622จันทบุรี02113สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2383235523339130
0623ตราด02164สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1565146414194410
0624ฉะเชิงเทรา02219สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ฉะเชิงเทรา23762302167262910
0625ปราจีนบุรี02309โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงขี้เหล็ก234522521197105320
0625ปราจีนบุรี02374สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี15141436116926160
0426นครนายก02394สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1432134952682300
0627สระแก้ว02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1739171716477000
0930นครราชสีมา02811สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 439443363416882380
0931บุรีรัมย์02878โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว ตำบลสะแกโพรง2332212720487270
0931บุรีรัมย์03012สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่ 2968292628448200
0932สุรินทร์03261สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 139613580135710
1033ศรีสะเกษ03338สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี23732189142276610
1034อุบลราชธานี03568โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้109610351026810
1034อุบลราชธานี03744สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 25092232983124342
1035ยโสธร03859สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 178217391737200
0936ชัยภูมิ04004สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 16811609146101480
1037อำนาจเจริญ04097สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี21051905155335200
0839หนองบัวลำภู04181สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 31613120288023820
0740ขอนแก่น04410โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น2955261425654900
0841อุดรธานี04535สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 33923055237526814398
0842เลย04763สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 210320506091425160
0843หนองคาย04899สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีเฝ้าไร่1925181717317790
0744มหาสารคาม04971สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 249024881634821267
0745ร้อยเอ็ด05085สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 30272912239351900
0746กาฬสินธุ์05319สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี32843139228985000
0847สกลนคร05508สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2887265241621723430
0847สกลนคร05551สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 3374330732673910
0848นครพนม05736สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1374133012696100
1049มุกดาหาร05747สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 307430581600145800
0150เชียงใหม่05896โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางมะโอ ตำบลบ่อแก้ว2667257699247160
0151ลำพูน06098โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าซาง2096178182395440
0152ลำปาง06131สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2585235623302600
0253อุตรดิตถ์06261สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1864184617916490
0154แพร่06405สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 19461922140052200
0155น่าน06484สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบนสถาน19301796105573362
0156พะเยา06561สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แม่ปืม จ.พะเยา396138283818910
0156พะเยา06572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนาลโย จ.พะเยา15611542141895110
0157เชียงราย06733โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระราชทาน 18511725287143800
0157เชียงราย06805สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 83278734444300
0158แม่ฮ่องสอน06858โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งสา103410299418350
0360นครสวรรค์06905สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี5619509113503686550
0361อุทัยธานี07135สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.อุทัยธานี779769760360
0362กำแพงเพชร07145สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.กำแพงเพชร หมู่ 4 ต.ไตรตรึงษ์12871269119729421
0263ตาก07322สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ตาก (รพ.สต.)2536231222288112
0264สุโขทัย07370สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สุโขทัย(ต.เมืองเก่า)364233951115228000
0265พิษณุโลก07584สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.พิษณุโลก279627313452373112
0366พิจิตร07710โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักขุนเณร12241174108106600
0267เพชรบูรณ์07736สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2530 น้ำลัด ตำบลพุทธบาท1655163464598900
0570ราชบุรี07876สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 156615101502530
0571กาญจนบุรี08077สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.กาญจนบุรี53735110191491540
0572สุพรรณบุรี08276สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 475342574254300
0572สุพรรณบุรี08288สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (บ้านดอนไร่)10009389092900
0573นครปฐม08368สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 254124602455500
0574สมุทรสาคร08462สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.สมุทรสาคร(บ้านคอกกระบือ)23581905359154420
0575สมุทรสงคราม08510สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี19711792106173100
0576เพชรบุรี08669สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 216621542146800
0577ประจวบคีรีขันธ์08681สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชีนี 37483000260039820
1180นครศรีธรรมราช08942โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคลองแหลม ตำบลแหลม21762017231178600
1181กระบี่09015สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 4612455045252401
1182พังงา09095สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 23052137830130214
1183ภูเก็ต09127สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต71141159777336451
1184สุราษฎร์ธานี09147สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 25152326365195740
1185ระนอง09346โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลกำพวน7547096991000
1186ชุมพร09404สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1052101386015210
1290สงขลา09572สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี316431172869931532
1291สตูล09652สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 15611484109738700
1292ตรัง09762สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1895184610063514890
1293พัทลุง09868สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี163615701243622641
1294ปัตตานี09901โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปุยุด225321552008120261
1295ยะลา10088สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 13441276103223590
1296นราธิวาส10164สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี389364364000
1049มุกดาหาร13985สถานีอนามัยบ้านห้วยตาเปอะเฉลิมพระเกียรติ106810091008100
0267เพชรบูรณ์14066สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(เอิบจิตต์ ยศสุนทร อุทิศ)794715707800
0426นครนายก14302สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 ตำบลทรายมูล51248117230900
0267เพชรบูรณ์14991สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.เพชรบูรณ์1120102731670371
zonecodechangwatcodechangwatnamehoscodehosnametargetresultresultq1resultq2resultq3resultq4