Kpi

ตัวชี้วัดต่างๆ ของชมรมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชีนี

ชื่อตัวชี้วัด
OPD ปริมาณการจ่ายยาสมุนไพร    HDC
OPD-การบริการแผนไทย นวด อบ ประคบ    HDC
ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (คนต่อสถานบริการ)    
ผู้ป่วยนอกที่รับบริการทางทันตกรรม รวมทุกสิทธิ์ (ครั้ง)    
ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว    
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ    
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี    
ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน    
ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง    
ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน    
ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์    
ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี    
ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี    
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์    
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์    
อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี    
อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี    
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก จำแนกกลุ่มสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี)     
อัตราการป่วยด้วยโรคเบาหวาน     
อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร    
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อประชากร     
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อประชากร