คณะกรรมการมูลนิธิ

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชีนี

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ประธานกรรมการ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

รองประธานกรรมการ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด

กรรมการ

คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช

กรรมการ

นายจรัญ จักรวาลชัยศรี

กรรมการ

ศ.กิตติคุณ นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า

กรรมการ

นางขนิษฐา บุญราช

กรรมการ

นางสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์

กรรมการ

นาง เพชรพริ้ง สารสิน

กรรมการ

นายมงคล เจนจิตติกุล

กรรมการ

แพทย์หญิงคุณหญิง กอบจิตต์ ลิมปพะยอม

กรรมการ

แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์

กรรมการ

ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง

กรรมการ

นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

กรรมการ

นางสาวจิตรา พรหมชุติมา

กรรมการ

นางสาวจันทิมา ศศิวงศ์ภักดี

กรรมการและเหรัญญิก

นพ.คํารณ ไชยศิริ

กรรมการและเลขาธิการ

นางอาริยา สัพพะเลข

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พันเอกหญิง ผศ.พิมพ์พิศา จิตต์แก้วแท้

กรรมการ

นางปัญญดาว ธูปะเตมีย์

กรรมการ

นางรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ (แจ้งยอดสุข)

กรรมการ

นางรัจริน วงศ์รจิต

กรรมการ

นางศิริรัตน์ นิลสมัย

กรรมการ

นายประยูร รัตนเสนีย์

กรรมการ

แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง

กรรมการ

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

กรรมการ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

กรรมการ

นางวันเพ็ญ ธนธรรมสิริ

กรรมการ

นางเยาวมาลย์ เสือแสงทอง

กรรมการ

แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล

กรรมการ