ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ของชมรมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชีนี

วันที่ ชื่อหัวข้อ
17 มิ.ย. 2567
เวลา 17:43:06 น.
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร และซ่อมแซมรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ ใน
198
20 มิ.ย. 2567
เวลา 15:52:33 น.
ทิศทางและการทำงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯและสอ.พระราชทานนาม
431
15 มิ.ย. 2567
เวลา 15:51:53 น.
ทิศทางและการทำงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯและสอ.พระราชทานนาม
319
17 มิ.ย. 2567
เวลา 15:46:59 น.
การกระจายอำนาจ ด้วยการถ่ายโอน สอน./รพ.สต. สู่ อบจ.
264
16 มิ.ย. 2567
เวลา 15:44:35 น.
การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
236
13 มิ.ย. 2567
เวลา 15:43:13 น.
การขอรับจัดสรรอัตรข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุบุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
164
13 มิ.ย. 2567
เวลา 15:41:24 น.
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลองค์กรต้นแบบ บุคลากรต้นแบบ อาสาสมัครและภาคีเครือข่ายต้นแบบ
218
20 มิ.ย. 2567
เวลา 15:40:17 น.
การพัฒนา CFCT หมู่บ้านต้นแบบ จังหวัดอุบลราชธานี
218
18 มิ.ย. 2567
เวลา 15:38:06 น.
การพัฒนาระบบหมอพร้อม ระยะต่อไป
199
17 มิ.ย. 2567
เวลา 15:35:39 น.
Digital Health Transformation
232
17 มิ.ย. 2567
เวลา 15:32:38 น.
การขับเคลื่อนงาน HL
236
13 มิ.ย. 2567
เวลา 13:29:48 น.
สรุปผล การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สอน./สอ. ทุกแห่ง ทั่วประเทศ
204
13 มิ.ย. 2567
เวลา 13:28:30 น.
แผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ ปี 2565
191
18 มิ.ย. 2567
เวลา 13:27:46 น.
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2564
149
13 มิ.ย. 2567
เวลา 10:16:43 น.
บทเรียนวิชาการทำแผนยุทธศาสตร์
250
19 มิ.ย. 2567
เวลา 21:26:17 น.
แผนพัฒนายุทธศาสตร์ สอน. / สอ.พระราชทานนาม ปี 2564 - 2566
357
20 มิ.ย. 2567
เวลา 17:52:23 น.
กำหนดการตรวจเยี่ยม สอน. ประจำปี 2563
434