ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ที่อยู่ : 111

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

E-mail :

WebSite :

เลขที่แบบแปลนอาคารสำนักงาน :

ขนาดพื้นที่อาคาร (ตรม.) : ปีที่ ก่อสร้าง :

ข้อมูลอาคารอื่นๆ

ประชากรทั้งหมด (typearea1+2+3) : 0 คน

ประชากรที่รับผิดชอบ (typearea 1 + 3) : 0 คน

ประชากร UC : 0 คน

เครื่อข่ายปฐมภูมิ : ยังไม่มีเครือข่าย

แพทย์ผู้ให้บริการ : คน บริการ :

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้บริการ : คน บริการ :

จำนวนผู้รับบริการเฉลี่ย/เดือน คน ครั้ง

จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทยเฉลี่ย/เดือน คน ครั้ง

โปรแกรมทางการแพทย์ : อื่นๆ

ข้อมูลวันที่ : 543

รายรับ : บาท

รายจ่าย : บาท

สถานะเงินคงเหลือ : บาท