1.ข้อมูลทั่วไป

1.1 สภาพทางกายภาพ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ดอยตุง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ดอยตุง (สอน.ดอยตุง) ตั้งอยู่บ้านมูเซอป่ากล้วย เลขที่ 97 หมู่ 6 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บริเวณพิกัด NC 855445  กิโลเมตรที่ 14 บนถนนสายห้วยไคร้ – ดอยตุง ห่างจากพระตำหนักดอยตุง ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลแม่จัน(สถานบริการแม่ข่าย) เป็นระยะทาง 27 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย  ประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ลักษณะพื้นที่ เป็นพื้นที่สูงทั้งหมดอยู่ในเขตโครงการพัฒนาดอยตุง มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบ จำนวน 9 หมู่มหาดไทย (10 กลุ่มบ้าน) สภาพภูมิประเทศมีพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนของเทือกเขาแดนลาว ซึ่งกั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร หมู่บ้านจะอยู่กระจัดกระจายกันออกไปเป็นหย่อม ๆ ตามไหล่เขา ในแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนหลังคาเรือนตั้งแต่ 37 ถึง 124 หลังคาเรือน ลักษณะบ้านเรือนมีทั้งแบบที่สร้างด้วยหญ้าคา ชั้นเดียวติดพื้นไม่มีหน้าต่าง และแบบที่สร้างด้วยวัสดุถาวร หลังคามุงกระเบื้องทั้งนี้ขึ้นกับตำแหน่งที่ตั้งหมู่บ้านที่อยู่ใกล้หรือไกล ในการคมนาคมเข้าถึงและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ระยะทางระหว่างหมู่บ้านกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯดอยตุง ห่างกันตั้งแต่ 0.5 - 20 กิโลเมตร มี 2 หมู่บ้านที่เส้นทางเข้าหมู่บ้านห่างจาก สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯดอยตุง ประมาณ 20 กิโลเมตร ซึ่งมี 1 หมู่บ้านเป็นเส้นทางเรียบแนวตะเข็บชายแดนไทย–พม่า การเดินทางมารับบริการ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้จักรยานยนต์ หรือจ้างเหมารถยนต์ในหมู่บ้านมาส่ง ซึ่งทุกหมู่บ้านไม่มีรถโดยสารประจำทาง ประชาชนส่วนใหญ่ใช้จักรยานยนต์ บางรายที่ฐานะยากจน ก็จะเดินทางด้วยเท้า มารับบริการที่สถานีอนามัย

1.2 ประวัติสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ดอยตุง

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินีดอยตุง เกิดขึ้นเริ่มต้นในปี พ.ศ.2530 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน  ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้าง สาธารณสุขชุมชน(สสช.)อาข่าป่ากล้วย ตั้งที่หมู่บ้านเดิมตั้งอยู่ด้านล่างหอแห่งแรงบันดาลใจ ในปัจจุบัน ในขณะนั้นสมเด็จย่ามีพระราชดำริจะสร้าง “บ้านที่ดอยตุง” พร้อมกันนี้ ยังมีพระราชกระแสรับสั่งว่าจะ “ปลูกป่าบนดอยสูง” จึงกำหนดเป็นโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น และในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2530 เริ่มดำเนินการก่อสร้างพระตำหนักดอยตุงขึ้น

พ.ศ.2531 ยกระดับฐานะ จากสาธารณสุขชุมชนเป็น สถานีอนามัย และย้ายไปอยู่ที่ชลประทานบริเวณถังน้ำใกล้บ้านพักรับรองของรัฐบาล สาเหตุที่ย้ายเนื่องจากสถานที่เดิมก่อสร้างเป็นสวนแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ.2532 เริ่มก่อสร้างอาคาร สถานีอนามัย สถานที่บ้านมูเซอป่ากล้วย ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ฟ้าหลวง ปัจจุบัน

พ.ศ.2533 ทำพิธีเปิดอาคาร สถานีอนามัย

พ.ศ.2535 เนื่องในวโรกาส 60 พรรษาของสมเด็จพระราชินี  จังหวัดเชียงรายได้คัดเลือกให้เป็น สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี  ด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  คือ

1. ตั้งอยู่ใกล้เขตพระราชฐาน พระตำหนักดอยตุง ซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนคริน - ทราบรมราชชนนี

2. ตั้งอยู่ในที่ชุมชน เป็นศูนย์กลางของตำบลแม่ฟ้าหลวง และตำบลใกล้เคียง ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ และการคมนาคมเหมาะสมที่จะเป็นแม่ข่ายของสถานีอนามัยลูกข่ายใกล้เคียง และมีปริมาณงานสูง

          3. เป็นสถานีอนามัยบนพื้นที่สูงและอยู่ในเขตทุรกันดารมีประชากรเป็นชาวเขาทั้งหมด ยากต่อการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีสถานีอนามัยขนาดใหญ่

โดยได้รับพระราชทานนามใหม่จาก สถานีอนามัยมูเซอป่ากล้วย  เป็น “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี ดอยตุง” ซึ่งในปีนี้ อำเภอแม่ฟ้าหลวงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอำเภอใหม่ ที่แยกตัวมาจากอำเภอแม่จัน และยังได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารในพื้นที่ใหม่ ซึ่งที่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี้ ก่อสร้างโดยใช้แปลน  8146 และเปลี่ยนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ดอยตุง ให้เป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา   นวมินทราชินี 

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2536 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา  นวมินทราชินี  เริ่มเปิดให้บริการ

1
test ปี2563
2
test ปี2563

นายประสิทธิ์ ดอกไม้

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

นายประสิทธิ์ ดอกไม้ ตำแหน่ง ทันตแพทย์


ที่อยู่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ดอยตุง 97 หมู่ 6

โทรศัพท์ : 053-767154

โทรสาร :

E-mail : mfl_203@hotmail.com

WebSite :

เลขที่แบบแปลนอาคารสำนักงาน : 0001

ขนาดพื้นที่อาคาร (ตรม.) : 10 ปีที่ ก่อสร้าง : 2520

ข้อมูลอาคารอื่นๆ

ประชากรทั้งหมด (typearea1+2+3) : 10,000 คน

ประชากรที่รับผิดชอบ (typearea 1 + 3) : 8,000 คน

ประชากร UC : 5,900 คน

เครื่อข่ายปฐมภูมิ : NPCU

แพทย์ผู้ให้บริการ : 3 คน บริการ : บางวัน จันทร์ ถึง ศุกร์

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้บริการ : 2 คน บริการ : บางวัน เสาร์ ถึง อาทิตย์

จำนวนผู้รับบริการเฉลี่ย/เดือน 2 คน ครั้ง 2

จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทยเฉลี่ย/เดือน 1 คน ครั้ง 1

โปรแกรมทางการแพทย์ : HOSxP_PCU

ข้อมูลวันที่ : 09 ต.ค. 2563

รายรับ : 9.00 บาท

รายจ่าย : 18.00 บาท

สถานะเงินคงเหลือ : 1.00 บาท