คณะกรรมการระดับภาค

คณะกรรมการระดับภาคพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชีนี

นายไกรฤกษ์ ยานรัมย์

ประธานเขตสุขภาพ เขต 9
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

นางสาวศุภมาศ สุขจิต

คณะอนุกรรมการ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

นายปุลวัชร อาจโยธา

คณะอนุกรรมการ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านนาโสก จ.มุกดาหาร มุกดาหาร

นายวีรพล เพริศแก้ว

ประธานเขตสุขภาพ เขต 8
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านขาม จ.สกลนคร สกลนคร

นางสมพร ธาน๊

รองประธานคณะกรรมการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี

นายเบญจพล แสงไสว

ประธานเขตสุขภาพ เขต 7
สอน.โพนงาม จ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์