ทำเนียบประธานคณะกรรมการบริหารชมรม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

ทำเนียบประธานคณะกรรมการบริหารชมรม ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี


ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งระหว่าง
1 ประพันธ์ ใยบุญมี นายประพันธ์ ใยบุญมี ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2539-2541
2 วัชรินทร์ ตรุสานันท์ นางวัชรินทร์ ตรุสานันท์ ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2542-2545
3 วันชัย สมใจเพ็ง นายวันชัย สมใจเพ็ง ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2545 - 2558
4 นิพล จักรชัย นายนิพล จักรชัย รองประธานคณะกรรมการฯ ภาคกลาง ปัจจุบัน
5 นพพร อินมณี นายนพพร อินมณี ประธานกรรมการ ปัจจุบัน