คณะกรรมการบริหารชมรมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชีนี

นายนพพร อินมณี

ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
สอน.ห้วยกรด จังหวัดชัยนาท ชัยนาท

นายแพทย์สุขสันติ พักธรรมนัก

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรม สอน.

นายศิริชัย สายอ่อน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรม สอน.

นางกมลนัทธ์ ม่วงยิ้ม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรม สอน.

นายวันชัย สมใจเพ็ง

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรม สอน.

นางอัจฉรา ถิ่นประชา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรม สอน.

นายไพโจน์ แสนจันทร์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารชมรม สอน.

นางสาวพรทิพย์ ตระกูลพันธ์

รองประธานคณะกรรมการฯ ภาคเหนือ

นายนิพล จักรชัย

รองประธานคณะกรรมการฯ ภาคกลาง

นางสมพร ธานี

รองประธานคณะกรรมการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายสมปราถนา ฉิมสังข์

รองประธานคณะกรรมการฯ ภาคใต้

นายศิริภรณ์ ภิญญููชูโต

ประธานเขตสุขภาพ เขต 1

นายฤทธิรงค์ จงธรรม์

ประธานเขตสุขภาพ เขต 2

นางพรทิพย์ ตระกูลพันธ์

ประธานเขตสุขภาพ เขต 3

นายยงยุทธ ธิตินิลนิธิ

ประธานเขตสุขภาพ เขต 4

นางนวพร วิสารี

ประธานเขตสุขภาพ เขต 5

นายคำรณ มุสิกะ

ประธานเขตสุขภาพ เขต 6

นายเบณจพล แสงไสว

ประธานเขตสุขภาพ เขต 7

นายวีรพล เพริศแก้ว

ประธานเขตสุขภาพ เขต 8

นายไกรฤกษ์ ยานรัมย์

ประธานเขตสุขภาพ เขต 9
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านหนองใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

นางสมพร ธานี

ประธานเขตสุขภาพ เขต 10

นายประพันธ์ ช่างเรือ

ประธานเขตสุขภาพ เขต 11

นางสาวงามจิต พระเนตร

กรรมการและเลขาธิการ

นายณรงค์ศักดิ์ เรืองดำ

ประธานเขตสุขภาพ เขต 12
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล สตูล