การดำเนินงานพัฒนาศูนย์เฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านน้ำใส ได้รับรางวัลศูนย์เฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนดีเด่นในระดับเขต และระดับภาค