นวัตกรรมก้านตาลบรรเทาปวด 

        ถูกคิดค้นขึ้นโดยกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านกลาง จากการลงพื้นที่ในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ CG พบว่า ผู้สูงอายุในพื้นที่ มีปัญหาทางสุขภาพด้านการเคลื่อนไหวเป็นส่วนมาก จึงได้ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมในการนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยประยุกต์ใช้ก้านตาลที่มีอยู่มากในพื้นที่ มาใช้ในการประดิษฐ์

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม

      1. เพื่อให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อได้ด้วยตนเอง

      2. เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

      3. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของนวัตกรรม

     1. เพื่อใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ

     2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ดูแลตนเอง แบ่งเบาภาระผู้ดูแล

แนวทางการพัฒนาและนำนวัตกรรมไปใช้

    1. ปรับขนาดของนวัตกรรมให้เข้ากับผู้สูงอายุแต่ละคน

    2. จัดเวทีสอนวิธีการทำก้านตาลบรรเทาปวด เนื่องจากมีผู้สูงอายุสนใจเป็นจำนวนมาก