รูปแบบของนวตกรรม : ลูกประคบและหม้อนึ่งขนาดพกพา

ผลลัพธ์

          ใช้นวตกรรมในกรณีให้บริการนวด ประคบสมุนไพรที่บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยเมื่อได้รับบริการฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับบริการฟื้นฟูสภาพอื่นๆ   ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคน   สามารถลดภาวะแทรกซ้อน   ผู้ป่วยบางคนมีความ

สามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้น สามารถเปลี่ยนจากกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง เป็นติดบ้านและติดสังคมได้ในระยะเวลา 2 ปี (ผลงานตามตารางที่ 29 แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 3 ปีย้อนหลัง)

และความพึงพอใจของญาติและผู้ป่วยในนวัตกรรม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 100