รูปแบบของนวัตกรรม : โมเดลเสื้อในการตรวจตัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในชุมชน

 

ผลสำเร็จของนวัตกรรม

  1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการประกวดนวตกรรมภายในเครือข่าย รพ.ลาดหลุมแก้ว
  2.  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดนวัตกรรมระดับจังหวัด ปี 2554 และ

 ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมระดับเขต ปี 2554