ในปัจจุบันโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเป็นโรคที่พบมาก 1 ใน10 อันดับของตำบลโคกทราย ซึ่งเกิดจากพฤติกรรม การประกอบอาชีพ และการทำงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ส่งผลทำให้เกิดการปวดเกร็งกล้ามเนื้อบ่าหลัง     จากแนวคิดการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาการนวดไทยมาประยุกต์ใช้ในการบำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และโรคที่เกิดจากลม

 งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ร่วมกับแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สาขาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงได้คิดประดิษฐ์ไม้นวด ซึ่งทำจากวัสดุเศษไม้ ดัดแปลงให้มีรูปร่างเหมาะสมกดนวด และเมื่อได้ทดลองนำมาใช้ แล้วพบว่าอาการปวดลดลง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  จึงได้มีการถ่ายทอด เผยแพร่ในชุมชน